ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

พิมพ์
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนพิการ  
ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก     
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ     
034 - 884034
 
alt