กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
 หัวข้อกระทู้ :การชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน.. 11-05-2021 20:49:16 
กานดา
ลงทะเบียนเมื่อ: 11-05-2021 13:43:32
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : กระดานสนทนา อบต.บ้านบ่อ
กระทู้ : การชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน

จะสามารถชำระภาษีได้วันไหนเมื่อไหร่

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:การขออนุญาตก่อสร้าวอาคาร.. 11-05-2021 03:05:48 
ชรินทร
ลงทะเบียนเมื่อ: 25-03-2021 13:55:32
ตอบ: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : กระดานสนทนา อบต.บ้านบ่อ
กระทู้ : การขออนุญาตก่อสร้าวอาคาร

เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่น มีดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรอง นิติบุคคล แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข. 1) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน และประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) กรณีที่มีการมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) รายการคำนวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้คำนวณพร้อมลงนามทุกแผ่น(กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการคำนวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่น สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการคำนวณการออกแบบโครงสร้าง กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้คำนวณและผู้ขออนุญาตลงนาม กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิก ผู้ควบคุมการก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) แบบแปลน และรายการคำนวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ หากมีข้อสงใส โปรงติดต่อกองช่าง โทร 034434070 ต่อ20
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :การขออนุญาตก่อสร้าวอาคาร.. 11-05-2021 02:47:13 
ดารา
ลงทะเบียนเมื่อ: 10-05-2021 19:30:41
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : กระดานสนทนา อบต.บ้านบ่อ
กระทู้ : การขออนุญาตก่อสร้าวอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้าวอาคาร  ต้องใช้อะไรบ้าง  และต้องมายื่นเองใช่ไหม

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:การจดทะเบียนพานิชย์.. 02-05-2021 23:15:56 
ชรินทร
ลงทะเบียนเมื่อ: 25-03-2021 13:55:32
ตอบ: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : กระดานสนทนา อบต.บ้านบ่อ
กระทู้ : การจดทะเบียนพานิชย์

เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นที่ อบต. มีดังนี้ค่ะ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอจดทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอจดทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ประกอบการ(ที่ตั้งร้าน) 4.สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 5.กรณีเช่าสถานที่ใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ 6.ติดตั้งป้ายชื่อร้านพร้อมถ่ายรูปหน้าร้าน/สินค้าในร้านพร้อมวัดขนาดป้ายชื่ิร้าน เพื่อใช้ชำระภาษีต่อไป สามารถติดต่อได้ในวัน-เวลาราชการหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่034-434070ต่อ11
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :การจดทะเบียนพานิชย์.. 02-05-2021 00:35:21 
ประชาชนหมู่ 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 01-05-2021 17:06:23
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : กระดานสนทนา อบต.บ้านบ่อ
กระทู้ : การจดทะเบียนพานิชย์

สอบถามว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการจดทะเบียนพานิชย์

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :Q&A ถาม - ตอบ.. 11-03-2021 20:36:42 
admin
ลงทะเบียนเมื่อ: 30-08-2019 20:00:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : กระดานสนทนา อบต.บ้านบ่อ
กระทู้ : Q&A ถาม - ตอบ

IP Logged
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 11-03-2021 20:37:30 โดย admin ด้วยเหตุผล
หน้า # 


Powered by ccBoard
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้50
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้50
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้349
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1385
mod_vvisit_counterเดือนนี้100
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2965
mod_vvisit_counterทั้งหมด13316

We have: 10 guests online
IP: 18.212.120.195
วันนี้: ธ.ค. 02, 2021

QR Code
อบต.บ้านบ่อ

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070