ประวัติความเป็นมา และตราสัญลักษณ์

 

 

หมู่ 1 

บ้านศาลเจ้าพ่อคุณโขน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

จาก การที่ได้รับฟังจากคนเก่าแก่เล่าว่า ในสมัยประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา ได้มีขบวนเรือหลวง และคณะโขนหลวงเดินทางผ่านมาโดยใช้คลองสุนัขหอน เพื่อการเดินทางไปยังอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขณะที่ขบวนเรือ ผ่านตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาครนั้น ขบวนเรือเกิดอัปปางลงกะทันหันและมีผู้เสียชีวิตมากมายตรงบริเวณนั้น แต่น่าประหลาดผิดธรรมชาติ คือ ศพนักแสดงโขนสองพี่น้องกลับลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำ โดยศพผู้พี่กอดหัวโขน ที่ใช้แสดงเป็นทศกัณฑ์ ขึ้นมาด้วย และต่อมาในบริเวณละแวกนั้น ก็ได้เกิดเรื่องราวน่าอัศจรรย์มากมายจนชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ต่างพากันเลื่อมใส ศรัทธาและ ได้ร่วมกันจัดสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ณ บริเวณที่พบศพท่านนั้นเอง เรียกกันตามภาาษาชาวบ้าน ในแถบนั้นว่า "บ้านบน" หรือ "ศาลเจ้าพ่อคุณโขน" จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ/อาณาเขตติดต่อ

บ้านศาลเจ้าพ่อคุณโขน หมุ่ 1 ตำบลบ้านบ่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,799 ไร่ หรือประมาณ 2.88 ตร.กม.

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
จด
จด
จด
จด
คลองสุนัขหอน
หมู่ที่ 9     ตำบลบ้านบ่อ
ตำบลบางกระเจ้า
หมู่ที่ 4,5,7    ตำบลบ้านบ่อ

จำนวนประชากรของหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น
จำนวนประชากรทั้งสิ้น
204
899
ครัวเรือน
คน     
แยกเป็น    
ประชากรชาย 435 คน
ประชากรหญิง 464 คน

 

หมู่ 2

บ้านท้ายวัดใหญ่

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

ประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา ได้มีประชากรชาวรามัญ 3 คน อพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยุ่บริเวณท้ายวัดใหญ่ ซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพ จนมีประชากรจำนวนมากเพิ่มขึ้น ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมุ่บ้านแห่งนี้ว่า "บ้านท้ายวัดใหญ่" ตามสถานที่ตั้งจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ/อาณาเขตติดต่อ

บ้านท้ายวัดใหญ่ หมุ่ 2ตำบลบ้านบ่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,799 ไร่ หรือประมาณ 2.88 ตร.กม

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น
จำนวนประชากรทั้งสิ้น
954
1,915
ครัวเรือน
คน     
แยกเป็น    
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
942
973
คน
คน

 

หมู่ 3

บ้านวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านคลองหลวง)

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

เมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา มีคลองท่อแข็งและคลองหลวง เดิมเป็นลำประโดง ไหลผ่านตำบลชัยมงคล ซึ่งเชื่อมกับตำบลบ้านบ่อในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร และต่อมามีการขุดลอกคลองใหม่ และทำคันหน้าดินกั้นน้ำเค็มและถูกเวนคืนเพราะเป็นที่หลวง ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า "บ้านคลองหลวง" หรือบ้าน "บ้านวัดใหญ่บ้านบ่อ" จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ/อาณาเขตติดต่อ

บ้านวัดใหญ่บ้านบ่อ หมุ่ 3 ตำบลบ้านบ่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 918 ไร่ หรือประมาณ 1.47 ตร.กม.

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น
จำนวนประชากรทั้งสิ้น
482
1,055
ครัวเรือน
คน     
แยกเป็น    
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
520
535
คน
คน

 

หมู่ 4

บ้านท้องคุ้ง

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

 บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบ่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 170 ไร่ หรือประมาณ 0.27 ตร.กม.

 

หมู่ 4
บ้านท้องคุ้ง
 
 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
      บ้านใหม่ เป็นหมู่บ้านที่แยกมาจากหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบ่อ จึงตั้งชื่อว่า "บ้านใหม่" ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "บ้านท้องคุ้ง"
 
 ลักษณะภูมิประเทศ/อาณาเขตติดต่อ
      บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบ่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 170 ไร่ หรือประมาณ 0.27 ตร.กม.
      ทิศเหนือ
      ทิศใต้
      ทิศตะวันออก
      ทิศตะวันตก
จด
จด
จด
จด
คลองสุนัขหอน,หมู่ 1   ตำบลบ้านบ่อ
หมู่ที่ 5   ตำบลบ้านบ่อ
หมู่ที่ 1   ตำบลบ้านบ่อ
คลองสุนัขหอน
 
 จำนวนประชากรของหมู่บ้าน
      จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น
      จำนวนประชากรทั้งสิ้น
86
232
ครัวเรือน
คน     แยกเป็น
  ประชากรชาย
ประชากรหญิง
118
114
คน
คน
 
 ###################################
 
หมู่ 5
บ้านใหม่ท้องคุ้ง
 
 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
      ตั้งแต่สม้ย โบราณประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบ่อ เป็นหมู่บ้านที่มีคุ้งน้ำที่มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม ตั้งแต่ต้นหมู่บ้านถึงปลายหมุ่บ้าน ซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดและมีเรือวิ่งผ่านตลอดเวลาซึ่งมีการขนส่งสินค้าทางการ เกษตร ราษฎรในหมู่บ้านจึงตั้งชื่อหมุ่บ้านแห่งนี้ว่า "บ้านใหม่ท้องคุ้ง"จนถึงปัจจุบันนี้
 
 ลักษณะภูมิประเทศ/อาณาเขตติดต่อ
      บ้านใหม่ท้องคุ้ง หมู่ ตำบลบ้านบ่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 200ไร่ หรือประมาณ 0.85 ตร.กม.
      ทิศเหนือ
      ทิศใต้
      ทิศตะวันออก
      ทิศตะวันตก
จด
จด
จด
จด
หมู่ที่ 4 คลองสุนัขหอน     ตำบลบ้านบ่อ
หมู่ที่ 7,8  ตำบลบ้านบ่อ
หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบ่อ
คลองบางยี่พาด
 
 จำนวนประชากรของหมู่บ้าน
      จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น
      จำนวนประชากรทั้งสิ้น
227
895
ครัวเรือน
คน     แยกเป็น
  ประชากรชาย
ประชากรหญิง
426
469
คน
คน
 
###################################
 
หมู่ 6
บ้านแหลมเจริญสุข
 
 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
      เมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา หมู่บ้านแหลมเจริญสุข มีคลองสุนัขหอนไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกัน ประกอบอาชีพทำนาเกลือ การประมง และอาชีพรับจ้าง ซึ่งอาชีพอยู่ในคุ้งน้ำซึ่งเป็นแหลมยื่นออกมาในแม่น้ำลำคลอง ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร จึงตั้งชื่อหมุ่บ้านแห่งนี้ว่า "บ้านแหลมเจริญสุข" จนถึงปัจจุบันนี้
 
 ลักษณะภูมิประเทศ/อาณาเขตติดต่อ
      บ้านแหลมเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบ่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 530 ไร่ หรือประมาณ 1.62 ตร.กม.
      ทิศเหนือ
      ทิศใต้
      ทิศตะวันออก
      ทิศตะวันตก
จด
จด
จด
จด
หมู่ที่ 3      ตำบลบ้านบ่อ
คลองสุนัขหอน
คลองสุนัขหอน
คลองท่าแร้ง    ,คลองสุนัขหอน
 
 จำนวนประชากรของหมู่บ้าน
      จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น
      จำนวนประชากรทั้งสิ้น
139
561
ครัวเรือน
คน     แยกเป็น
  ประชากรชาย
ประชากรหญิง
278
283
คน
คน
 
 ###################################
 
หมู่ 7
บ้านบางยี่พระ
 
 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
      ตามที่เล่าขาน กันมาว่า หมู่บ้านบางยี่พระเป็นหมู่บ้านที่มีพระธุดงค์ มาปักกลด เพื่อบำเพ็ญศิลภาวนาในพื้นที่แห่งนี้ ชาวบ้านบริเวณนี้ ชาวบ้านบริเวณนี้จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า "บ้านบางยี่พระ" จนถึงปัจจุบันนี้
 
 ลักษณะภูมิประเทศ/อาณาเขตติดต่อ
      บ้านบางยี่พระ หมู่ 7 ตำบลบ้านบ่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,600 ไร่ หรือประมาณ 2.56 ตร.กม.
      ทิศเหนือ
      ทิศใต้
      ทิศตะวันออก
      ทิศตะวันตก
จด
จด
จด
จด
หมู่ที่ 5     ตำบลบ้านบ่อ
ทะเลอ่าวไทย
หมู่ที่ 1,9    ตำบลบ้านบ่อ
หมู่ที่ 8     ตำบลบ้านบ่อ
 
 จำนวนประชากรของหมู่บ้าน
      จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น
      จำนวนประชากรทั้งสิ้น
123
546
ครัวเรือน
คน     แยกเป็น
  ประชากรชาย
ประชากรหญิง
280
266
คน
คน
 
 ###################################
 
หมู่ 8
บ้านบางขุด
 
 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
      เมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา มีคนอพยพมาอาศัยทำมาหากินตามลำคลอง อยู่กันแบบเครือญาติ มาระยะหนึ่งลำคลองตื้นเขิน จึงมีการขุดลอกคลองใหม่ เพื่อให้ลึกและกว้างกว่าเดิม เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้า ชาว บ้านจึงเรียกคลองแห่งนี้ว่า "บ้านบางขุด" จนถึงปัจจุบัน
 
 ลักษณะภูมิประเทศ/อาณาเขตติดต่อ
     บ้านบางขุด หมู่ 8 ตำบลบ้านบ่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,412 ไร่ หรือประมาณ 2.26 ตร.กม.
      ทิศเหนือ
      ทิศใต้
      ทิศตะวันออก
      ทิศตะวันตก
จด
จด
จด
จด
หมู่ที่ 5   ตำบลบ้านบ่อ
ทะเลอ่าวไทย
หมู่ที่ 7   ตำบลบ้านบ่อ
ตำบลบางโทรัด  , คลองบางยี่พาด
 
 จำนวนประชากรของหมู่บ้าน
      จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น
      จำนวนประชากรทั้งสิ้น
163
742
ครัวเรือน
คน     แยกเป็น
  ประชากรชาย
ประชากรหญิง
360
382
คน
คน
 
 ###################################
 
หมู่ 9
บ้านกระซ้าขาว
 
 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
      เมื่อประมาณร้อย กว่าปีที่ผ่านมา ได้มีชาวจีนกลุ่มหนึ่งได้มาอพยพทางเรือ เพื่อเพื่อมาหาที่ทำมาหากิน จึงได้มาพบกับพื้นที่ติดชายทะเลซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มี ทรัพยากรมากมาย ทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา ชาวจีนกลุ่มนี้จึงตัดสินใจจะอยู่อาศัย และทำมาหากินที่นี่ จนมีลูกหลานมากมาย จนถึงปัจจุบันนี้ หมุ่บ้านแห่งนี้ถูกเรียนว่า "บ้านกระซ้าขาว" เนื่องจากมีซากเปลือกหอยที่ถูกคลื่อนซัดขึ้นมาทับ ถม จนกลายเป็นชายหาดที่มีสีขาวสะอาด เป็นที่สวยงาม และสะดุดตากับผู้พบเห็นจึงเรียนหมุ่บ้านแห่งนี้ตามลักษณะพื้นที่ว่า " บ้านกระซ้าขาว"
 
 ลักษณะภูมิประเทศ/อาณาเขตติดต่อ
     บ้านกระซ้าขาว หมู่ 9 ตำบลบ้านบ่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 740 ไร่ หรือประมาณ 1.18 ตร.กม.
      ทิศเหนือ
      ทิศใต้
      ทิศตะวันออก
      ทิศตะวันตก
จด
จด
จด
จด
หมู่ที่ 1   ตำบลบ้านบ่อ
ทะเลอ่าวไทย
ตำบลบางกระเจ้า
หมู่ที่ 7   ตำบลบ้านบ่อ
 
 จำนวนประชากรของหมู่บ้าน
      จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น
      จำนวนประชากรทั้งสิ้น
264
1,064
ครัวเรือน
คน     แยกเป็น
  ประชากรชาย
ประชากรหญิง
526
538
คน
คน
 
 ###################################
ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2558     (สำนักบริหารการทะเบียน  กรมปกครอง  ตรวจสอบประชาชนจากทะเบียนบ้าน)
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

  

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล