บุคลากรกองคลัง อบต.บ้านบ่อ


นางสาววรางคณา กองศิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


ฝ่ายการเงินและบัญชี


นางศิริพร น่วมนวล
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 
 

งานบริหารงานคลัง
งานพัฒนารายได้
 

- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปก./ชก.
 
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง./ชง.

- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปง./ชง.
 

นางเขมนันท์ ช่อทองดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

น.ส.ณัฐกานต์ กังรวมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสมเจต ครุฑธา
พนักงานขับรถยนต์
 

น.ส.ปิยะนุช คณาบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.นันทพร นุชน้อย
คนงานทั่วไป
 

นางสาวขนิษฐา  เย็นงาม
คนงานทั่วไป
 
 

นายทวน อุยยาหาญ
คนงานทั่วไป

นายธนพล ชมพูนุช
คนงานทั่วไป
 

นายศุภกร เพ็งผาสุข
คนงานทั่วไป
 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 


- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปง./ชง.


 


นายสุเมธ โพธิ์บุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

น.ส.ฤทัยรัตน์ ศรส่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการน.ส.ศิตาภรณ์ ศรีคำผ่อง
คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

  

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล