ITA ประจำปี 2567ITA องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ประจำปี 2567

alt

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      alt ข้อมูลพื้นฐาน

            alt  o1 โครงสร้าง

            alt  o2 ข้อมูลผู้บริหาร

            alt  o3 อำนาจหน้าที่

            alt  o4 ข้อมูลการติดต่อ

 


      alt การประชาสัมพันธ์

            alt  o5 ข่าวประชาสัมพันธ์

     alt การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

         alt  o6 Q&A

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      alt แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

            alt  o7 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

            alt  o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            alt  o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

      alt การปฏิบัติงาน

            alt  o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

      alt การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

            alt  o11 คู่มือหรือแนวทางให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

            alt  o12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

            alt  o13 E-service

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      alt การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            alt  o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

            alt  o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

            alt  o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            alt  o17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      alt การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            alt  o18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            alt  o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

              o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

              o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      alt การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            alt  o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            alt  o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            alt  o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      alt การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

            alt  o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      นโยบาย No Gift Policy

              o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

              o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

              o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

              o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

      alt การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

            alt  o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

            alt  o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

      alt แผนป้องกันการทุจริต

            alt  o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

            alt  o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

      alt มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

            alt  o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            alt  o35 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

alt


 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

  

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล