อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

     มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  งานธุรการ, งานสารบรรณ, การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, คณะผู้บริหารฯ, งานพิมพ์ดีด, งานอินเตอร์เน็ตตำบล, งานการเจ้าหน้าที่, งานบริหารงานบุคคล, งานการประชุม, งานการข้อบัญญัติตำบล, งานนิติการ, งานรัฐพิธี, งานประชาสัมพันธ์, งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล,งานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ, งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 3  งาน  คือ

     1. งานบริหารงานทั่วไป

          มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ, งานสารบรรณ, การจัดทำทะเบียนสมาชิก     สภาองค์การบริหารส่วนตำบล,ผู้บริหารฯ, งานทะเบียนยานพาหนะ, งานการเจ้าหน้าที่, งานการประชุม,  งานรัฐพิธี, งานเลือกตั้ง, งานตรวจสอบภายใน, งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสำนักงาน,งานสารสนเทศ, งานระบบคอมพิวเตอร์, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและงานอินเตอร์เน็ตตำบล, งานประชาสัมพันธ์, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการป้องกันยาเสพติด, ส่งเสริมพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ,งานการเกษตร, งานสิ่งแวดล้อม, งานท่องเที่ยว, งานส่งเสริมการสาธารณสุข, กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.บางแก้วฟ้า และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

     2. งานนโยบายและแผน

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานวิชาการ, งานนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล, งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์, แผนพัฒนาตำบล, แผนดำเนินงาน, งานการข้อบัญญัติด้านงบประมาณรายจ่าย และงานอื่น   ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

     3. งานกฎหมายและคดี

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานกฎหมายและนิติกรรม, งานการดำเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล, งานศาลปกครอง, งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์, งานระเบียบ,งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่บัญญัติเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

     4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ, งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย, งานตรวจสอบ ควบคุมดูแล  ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ, งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน, งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร, งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล