อำนาจหน้าที่กองคลัง

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 3 งาน  คือ

     1. งานการเงินและบัญชี

          - งานการเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน, การเบิกจ่าย, การฝากเงิน, การเก็บ รักษาเงิน, การตรวจเงิน, งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน, การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี, การตัดโอนเงินเดือน,  งานเก็บรักษาเงิน, งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย, รายงานเงินคงเหลือประจำวัน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          - งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดทำบัญชีทุกประเภท, งานทะเบียนคุมเงิน -  รายได้ - รายจ่าย, รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ, งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน, งบทรัพย์สิน, หนี้สิน, งบโครงการ, เงินสะสม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

     2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้, งานภาษีอากร, ค่าธรรมเนียม    การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน, การรับเงินในกิจการประปา, งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ, งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

     3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานการจัดหา, จัดซื้อ, การเบิกจ่าย, การเก็บรักษา, การซ่อมแซมและบำรุงรักษา, การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ, การเก็บรักษาใบสำคัญ, หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ, การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล