อำนาจหน้าที่กองช่าง

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทาง ด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ประปา น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 2 งาน คือ  

     1. งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานก่อสร้างและบูรณะถนน, งานก่อสร้างและบูรณะสภาพ, งานโครงการพิเศษ, งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม, งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์, งานวิศวกรรม, งานการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ, งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร, งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์, งานสำรวจและแผนที่, งานวางผังพัฒนาเมือง, งานควบคุมทางผังเมือง, งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     2. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา, งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร, งานระบายน้ำ, งานไฟฟ้า งานจัดตบแต่งสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล