อำนาจหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการด้านการศึกษา งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรหรือแผนการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา งานเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา สันทนาการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 2 งาน  คือ

     1. งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การพิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 งานสนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ การส่งเสริม   การพัฒนาเด็กวัย 0 – 3 ปี กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นตามมาตรฐานการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน งานส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ งานบริการและบำรุงสถานศึกษา, งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น งานรวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น หรือการอนุรักษ์ และการศึกษาค้นคว้า  งานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบำรุงอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานบุคคลและจัดทำทะเบียนประวัติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล