อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขอนามัย การป้องกัน และรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนประสาน คุ้มครองดูแล และบ้ารุงรักษา ทรัพยากร ป่าไม้ ดิน น ้า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวังติดตาม และด้ารงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื ออ้านวยต่อการด้ารงชีพของสิ่งมีชีวิต และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
     

      1. ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.1 งานสุขาภิบาล
1.2 งานชีวอนามัย
1.3 งานควบคุมมลพิษ และสิ่งแวดล้อม
1.4 งานรักษาความสะอาด
1.5 งานอนามัยชุมชน
1.6 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
1.7 งานสุขศึกษา
1.8 งานระบาดวิทยา
1.9 งานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล