ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP


alt


วันที่ รายการ
11 เมษ 2567 จ้างล้างถังเก็บน้ำบาดาล จำนวน ๓ บ่อ คือ หอถังน้ำบาดาลศาลพ่อเขาตก หมู่ที่ ๒ , หอถังน้ำบาดาลอนามัยกระว้าขาว หมู่ที่ ๙ และหอถังน้ำบาดาลวัดกระซ้าขาว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เมษ 2567 จ้างทดสอบปริมาณน้ำ นบ.๔ และผลการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๑ บ่อ (บ่อบาดาลบ้านนายวัลลภ แซ่อึ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษ 2567 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมษ 2567 จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๓๗ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีค 2567 จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กค ๒๕๘๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีค 2567 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีค 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2567 ซื้อซื้อหินคลุก (หกล้อ) จำนวน ๓ คัน และลูกรัง (หกล้อ) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มีค 2567 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๑๓ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัรฑ์ ๐๑๑-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มีค 2567 จ้างซ่อมแซมเครื่องสุบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง บ่ออนามัยกระซ้าขาว หมู่ที่ ๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๖-๐๐๓๐ และบ่อโรงเรียนวัดบางขุด หมู่ที่ ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๘-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มีค 2567 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กพ 2567 จ้างริ้อถอนเสาเหล็กความสูง ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กพ 2567 ซื้อใบเสร็จรับเงิน ชนิดกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2567 จ้างซ่อมแซมรางน้ำฝนและทางเชื่อมอาคารกับโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บ้านบ่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2567 จ้างซ่อมแซมหอถังน้ำบาดาล บ้านนายวิมล ครุฑธา (หอถังเหล็ก) ความสูง ๑๒ เมตร หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กพ 2567 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กพ 2567 จ้างซ่อมรถรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๓๕๑ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มค 2567 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มค 2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มค 2567 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๔ สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มค 2567 จ้างทดสอบปริมาณน้ำ นบ.๔ และผลการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มค 2567 จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มค 2567 ซื้อบัตรเลือกตั้งและแบบขีดคะแนน สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มค 2567 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มค 2567 จ้างซ่อมแซมเครื่องสุบน้ำบ่อบาดาล (บ่ออนามัยกระซ้าขาว) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๘-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มค 2567 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มค 2567 เช่าเต้นท์น้ำเงิน ขนาด ๕x๘ เมตร ระหว่างวันที่ ๔-๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธค 2566 จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธค 2566 ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2566 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคลองหลวงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2566 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค ชนิดพับเก็บได้ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พย 2566 จ้างซ่อมแซมหอถังน้ำบาดาล บ้านนายประดับ โพธิบุญ (หอถังไม้) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๙ (บ่อวัดกระซ้าขาว) หมายเลขครุภัรฑ์ ๐๕๕-๖๑-๐๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พย 2566 จ้างซ่อมแซมเสารั้วตาข่ายสนามฟุตซอล ศาลพ่อเขาตก (ฝั่งตะวันตก) จำนวน ๗ ต้น หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พย 2566 จ้างจ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๓๗ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๖ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พย 2566 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๓๗ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๖๒-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พย 2566 จ้างทดสอบปริมาณน้ำ นบ.๔ และผลการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พย 2566 ซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และบุคคลที่มีปันหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จำนวน ๓ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จำนวน ๓ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ตค 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ตค 2566 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ๒ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบย่อ/ขยาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กย 2566 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กย 2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2566 จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๘๗ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๖๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองสุนัขหอน บริเวณศาลพ่อเขาตก หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สค 2566 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 สค 2566 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ยี่ห้อ FUJI XEROX P๓๕๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๖๑-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สค 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๑๖ สมุทรสาคร หายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สค 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายยายทิม) หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 สค 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายยายทิม) หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สค 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2566 ซื้อกระจกโค้ง จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2566 ซื้อหินคลุกและลูกรัง จำนวน ๑๖ คัน หกล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2566 จ้างถอดเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง หมายเลขครุภัณฑ์ สธ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กค 2566 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางยี่พระ (ปลายคลองบางยี่พระ) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2566 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กค 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กค 2566 จ้างย้าย (รื้อถอน) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด ๑๓๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2566 ซื้อลำโพงและสายดรอปวายด์พร้อมติดตั้ง สำหรับเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๖-๐๐๐๕ และเสียงตามสาย หมู่ที่ ๙ ฆมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กค 2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กค 2566 ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ (โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2566 จ้างขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและปากคลองสาธารณประโยชน์ พร้อมปักเสาไม้ไผ่โคนซอนำร่องน้ำทางเรือ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิย 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง บ่อบาดาลหมู่ที่ ๙ (บ่อวัดกระซ้าขาว) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๑-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิย 2566 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๑-๐๐๐๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บจ ๔๗๓๓ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิย 2566 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของห้องประชุม อบต.บ้านบ่อ ,ห้องสำนักปลัด ,และห้องสำนักปลัด ๒ (กองการศึกษา) จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิย 2566 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิย 2566 จ้างซ่อมระบบเสียงตามสายหมู่ที่ ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๖-๐๐๐๕ และระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2566 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พค 2566 จ้างซ่อมแซมเชิงลาดคอสะพานข้ามคลองบางนางนอน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พค 2566 ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ (โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พค 2566 จ้างก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บ้านบ่อ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดรัมหมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พค 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พค 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พค 2566 จ้างซ่อมแซมปากท่อประตูระบายน้ำ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เมษ 2566 ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 เมษ 2566 ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เมษ 2566 จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วัดบางขุด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษ 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุก(ดีเซล) พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๖ (หมายเลขทะเบียน กข ๕๑๓๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษ 2566 จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษ 2566 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๑,๒๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษ 2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มีค 2566 จ้างทำป้ายประชาสัมพันพันธ์โครงการจัดงานประเพณีสงกานต์แห่พระรอบตำบลบ้านบ่อ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีค 2566 ซื้อถุงมือยางสีดำ เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑๒ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีค 2566 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2566 ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๓ คัน (หกล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มีค 2566 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีค 2566 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีค 2566 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๑๗ คนๆละ ๓ ชิ้น x ๑๘๔ วัน จำนวน ๙,๓๘๔ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีค 2566 ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๓ คัน (หกล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มีค 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาล หมู่ ๗ (โรงเรียนวัดบางขุด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มีค 2566 จ้างซ่อมแซมรถฟารฒแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๗๘ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๖๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มีค 2566 จ้างติดตั้งมิเตอร์ปากท่อ พร้อมทดสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ (บ่อบาดาลวัดบางขุด) หมู่ที่ ๗ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มีค 2566 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถตัดหญ้าไหล่ทาง) หมายเลขทะเบียน ตค ๒๘๗ สุมทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กพ 2566 จ้างกำจัดวัชพืชและลอกลำรางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กพ 2566 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กพ 2566 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กพ 2566 ซื้อไม้เนื่อแข็ง ขนาด ๒x๔ ยาว ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กพ 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กพ 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ บ่อบาดาลหมู่ที่ ๙ (บ่ออนามัยวัดกระซ้าขาว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กพ 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๕ (บริเวณบ้านนายธนพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 กพ 2566 จ้างจัดทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร จำนวน ๕ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กพ 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๑๖ สมุทรสาคร เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กพ 2566 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ข้ามคลองบางนางนอน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กพ 2566 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Summersible Pump) ขนาด ๗.๕ HP ๓๘๐V จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กพ 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 กพ 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กพ 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มค 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ (บริเวณศาลพ่อคุณโขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มค 2566 จ้างซ่อมแซมรถถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มค 2566 ซื้อใบเสร็จรับเงิน ชนิดกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 77 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มค 2566 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๓๕๑ สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2566 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๑๓ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มค 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ (ปลายคลองบางยี่พระ บ้านนายสืบศักดิ์ สาธร) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้งมิเตอร์ปากบ่อ ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมทดสอบปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มค 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๕ (บ้านนายวิมล ครุฑธา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2566 ซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มค 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๖ (บ้านนายประดับ โพธิ์บุญ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธค 2565 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธค 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธค 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง (บ่อบาดาลศาลพ่อเขาตก หมู่ที่ 2) และ (บ่อบาดาลบ้านนายหวล สวยน้อย หมู่ที่ ๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธค 2565 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฎิบัติการสวมเร็ว (ชุดหมี) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธค 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2565 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2565 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2565 จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบอินเตอร์เน็ต (ชุดระบบ Lan Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2565 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธค 2565 จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ธค 2565 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Summersible Pump) ขนาด ๗.๕ HP ๓๘๐V จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธค 2565 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๔ ถัง และถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Co2) ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2565 ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการวันชาติ ๕ ธันวาคม เนื่องในวันวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พย 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พย 2565 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๖๑ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พย 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2565 จ้างทดสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ จำนวน ๒ บ่อ (บ่อบาดาลพ่อขุนโขน) และ บ่อบาดาลบ้านนายประดับ โพธิบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านบ่อ ภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตค 2565 ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กย 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ ๑ บริเวณร้านอาหารป้าสุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 กย 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บริเวณชุมชนมารวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 กย 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. (บริเวณบ้านนายแดง) หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กย 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กย 2565 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กย 2565 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กย 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนซอยชลประทาน) หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กย 2565 จ้างกำจัดวัชพืชคลองบางยี่สอและร่องระบายน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กย 2565 ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๔ คัน (หกล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กย 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๖๕๑๕ สมุทรสาคร หมมายเลขครุภัรฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กย 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กย 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2565 ซื้อแบตเตอรี่ พร้อมเทิร์น จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๑๓ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บจ ๗๘๘๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2565 จ้างลอกท่อระบายนำ้ และร่องระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๕ , และหมู่ที่ ๖ จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สค 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๐๐x๑๖๐ ซม. จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2565 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2565 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ถุงละ ๒๐ กก. จำนวน ๕๐๐ ถุง และยางมะตอยน้ำ CRS-๒ ๓๐ ลิตร จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2565 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระซ้าขาว หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 สค 2565 ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2565 ซื้อสว่านไขควงไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ โวลท์ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2565 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยาง ๔ ชั้น จำนวน ๑ เส้น และข้อต่่อสวมเร็วทองเหลือง จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 สค 2565 จ้างติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำ จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 สค 2565 ซื้ออุปกรณ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๘๗ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัรฑ์ ๐๐๗-๖๓-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กค 2565 จ้างโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กค 2565 ซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กค 2565 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กค 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กค 2565 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กค 2565 ซื้อยางรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๑๓ สมุทรสาค หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กค 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กค 2565 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2565 ซื้อถังรองรับขยะ ขนาด ๒๐๐ ลิตร ๒ ขอบ พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงานที่กำหนด จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิย 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิย 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารห้องประชุม อบต.บ้านบ่อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิย 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิย 2565 ซื้อหัวฉีดดับเพลิง แบบด้ามปืน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง ในเขตตำบลบ้านบ่อ ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จำนวน ๓ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิย 2565 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิย 2565 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิย 2565 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิย 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิย 2565 จ้างซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหลวง D๗ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิย 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิย 2565 จ้างซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ (นางสาวแตง ท้วมสมบรูณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) ทะเบียน บจ ๔๗๓๓ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2565 จ้างซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ (นางสาวแตง ท้วมสมบรูณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านบ่อ ภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง บ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ ๑ (ปลายคลองบางนางนอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2565 ซื้อถังรองรับขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พค 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๕ รายการ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พค 2565 ซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2565 จ้างซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๑ หลัง (นางสังวาลย์ เสมบุญหล่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2565 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2565 จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ หมู่ ๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
19 พค 2565 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พค 2565 จ้างปรับปรุงขยายคันทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พค 2565 จ้างพ่นกันสนิมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๗๓๑๓ พ่นกันสนิมรถยนต์ ทะเบียน บจ ๗๘๘๖ พ่นกันสนิมรถยนต์ กข ๖๕๑๕ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พค 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล.ข้ามคลองบางขุด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พค 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจ ATK ) แบบแยงจมูกตื้นและแบบตรวจน้ำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พค 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๓๕๑ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัรฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2565 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร เลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พค 2565 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๒ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พค 2565 ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network video recorder) แบบ ๘ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เมย 2565 จ้างติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำ จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เมย 2565 จ้างลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ อบต.บ้านบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เมย 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เมย 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เมย 2565 ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๐ คัน (หกล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบ้านบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมย 2565 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด ๆละ ๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เมย 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (บริเวณปั้มน้ำมันทุราชโร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เมย 2565 จ้างอัดถังดับเพลิงเคมีแห้ง ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมย 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เมย 2565 จ้างซ่อมแซมรถกระเช่า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๑๓ สมุทรสาคร รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีค 2565 จ้างติดตั้งเนินชะลอความเร็ว จำนวน ๒๘ ชุด หมู่ ๒,๓ และ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีค 2565 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีค 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (บริเวณบ้านนายธีระพงษ์ น่วมนวล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2565 จ้างซ่อมแซมรภจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กก ๑๙๘๒ สมุทรสาคร รหัสครุภัรฑ์ ๐๐๙-๕๖-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (บริเวณปั้มน้ำมันทุราชโร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีค 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มีค 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องสุบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง บ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ (บ้านนายหวล สวยน้อย) และ บ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ (วัดใต้บ้านบ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มีค 2565 จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตซอล บริเวณสนามฟุตซอล โรงเรียนวัดกระซ้าขาว จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มีค 2565 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มีค 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนตื หมายเลขทะเบียน บจ ๗๘๘๖ สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มีค 2565 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น และแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มีค 2565 ซื้อกระจกโค้ง จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มีค 2565 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กพ 2565 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กพ 2565 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2565 จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง หมู่ ๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กพ 2565 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บจ ๔๗๓๓ สค หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กพ 2565 จ้างซ่อมแซมราวกันตกทางเท้า คสล.หมู่ที่ ๙ (บริเวณบ้านนายเสนาะ โพธิ์ร่มไทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กพ 2565 จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๘๕๗ สค หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กพ 2565 จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๘๕๗ สค หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กพ 2565 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ (วัดบางขุด) รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กค ๑๓๕๑ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๑-๕๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อภายใน ไดแด๊ก ๑๐ ดีซี ขนาดบรรจุ ๑ ลิตร/ขวด จำนวน ๖ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อภายใน ไดแด๊ก ๑๐ ดีซี ขนาดบรรจุ ๑ ลิตร/ขวด จำนวน ๖ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มค 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2565 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านบ่อ หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2565 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มค 2565 ซื้อเครืื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2565 จ้างเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2565 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มค 2565 จ้างติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำ จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มค 2565 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธค 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธค 2564 จ้างซ่อมแซมบ่อบาดาล หมู่ ๕ (บ้านนายวิมล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธค 2564 จ้างซ่อมแวฒรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๘๗ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๖๓-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2564 จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง หมู่ ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๖-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พย 2564 จ้างทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ หน่วย ในเขตตำบลบ้านบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พย 2564 ซื้อถุงมือยางอนามัยสีขาว (ไซร์L) ๑๐๐ ชิ้น/กล่อง จำนวน ๑๔ กล่อง และเฟสชิวส์ ชนิดแว่น (๑๐ ชิ้น/แพ็ค) จำนวน ๒๐ แพ็ค ใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ธ.ค. ๒๕๖๔ - เม.ย. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ธ.ค.๒๕๖๔ - เม.ย.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พย 2564 จ้างทดสอบปริมาณบ่อน้ำบาดาลและจัดทำแบบ นบ.๔ พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลและส่งตรวจ จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พย 2564 ซื้ออาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน ๑๗๖ คน และ อาหารว่าง,เครื่องดื่ม จำนวน ๑๗๖ คนๆ ละ ๒ มื้อ เพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พย 2564 จ้างซ่อมแซมชุดกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ ๖ เลขครุภัณฑ์ (๔๙๔-๖๑-๐๒๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พย 2564 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก(ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กข ๖๕๑๕ สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พย 2564 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและทำป้ายนับคะแนน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พย 2564 จ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท จำนวน ๑๓ ผืน โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พย 2564 เช่าเต็นท์โค้งขาว ขนาด ๕X๘ เมตร จำนวน ๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พย 2564 ซื้อแบบบัตรเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต,ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง,บัตรทาบสำหรับผู้พิการ และแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พย 2564 ซื้อตะแกรงรางน้ำ ขนาด ๒๕ เซนติเมตร x ๑ เมตร x ๓ มิลลิเมตร จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พย 2564 จ้างซ่อมแซมชุดกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ ๖ (๔๙๔-๖๑-๐๒๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พย 2564 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พย 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (๓๔ รายการ) จำนวน ๑๒ ชุด ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตค 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ตค 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ตค 2564 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตค 2564 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีคัดเลือก
08 ตค 2564 จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก
06 ตค 2564 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๘ โดยวิธีคัดเลือก
29 กย 2564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบย่อ/ขยาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กย 2564 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บ้านบ่อ ระยะเวลา ๕ เดือน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กย 2564 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2564 จ้างปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กย 2564 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กย 2564 ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการชุมชนปลอดภัย ร่วมต้านโควิด-19 จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กย 2564 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 สค 2564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 สค 2564 จ้างขุดลอกร่องทางเดินเรือเริ่มจากปากคลองบางนางนอน พร้อมปักเสาหลักโคนซอนำร่องทางเดินเรือ หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2564 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กค 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กค 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาสี จำนวน ๑๗ รายการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กค 2564 จ้างยกระดับลานคอนกรีตอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กค 2564 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กค 2564 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2564 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน ๔ แห่งในเขตตำบลบ้านบ่อ ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 อาหารเสริม (นม) เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
22 มิย 2564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ/ขยาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิย 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิย 2564 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิย 2564 จ้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิย 2564 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิย 2564 ซื้อที่นอนพร้อมหมอนในตัว สำหรับเด็กปฐมวัย ๑๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิย 2564 ซื้อหินคลุก จำนวน ๙ คัน หกล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พค 2564 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขุด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พค 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2564 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๑๓ สมุทรสาคร รหัสเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2564 จ้างทำเทรลเลอร์ลากเรือพร้อมล้อ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พค 2564 ซื้อถังรองรับขยะ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 240 ลิตร และ ขนาดความจุ 120 ลิตร มีฝาปิดมีล้อเลื่อนพร้อมสกรีนข้อความหน่วยงาน รวมทั้งอุปกรณ์ซ่อมแซม (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พค 2564 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บ้านบ่อ ระยะเวลา ๔ เดือน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พค 2564 ซื้อกระจกโค้ง จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พค 2564 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พค 2564 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พค 2564 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พค 2564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอถังน้ำบ้านนายวิมล ครุฑธา หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พค 2564 จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางขุด หมู่ที ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษ 2564 ซื้อยางนอกรถยนต์ ๒๑๕/๗๐R๑๖C ๑๐๘S R๖๑๑Z จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษ 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เมษ 2564 จ้างซ่อมแซมสะพาน คสล.พื้นไม้ข้ามคลองบางยี่พาด(คลองขุดใหม่) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เมษ 2564 ซื้อวัสดุกิจการประปา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เมษ 2564 จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ ๑ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๖-๐๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เมษ 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Brother TN-๒๔๘๐ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษ 2564 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เมษ 2564 จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เมษ 2564 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านคนพิการ (นางสาวตุ๊กตา อุยยาหาญ) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เมษ 2564 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านคนพิการ (นางสาวสุรีย์ อุยยาหาญ) หมู่่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เมษ 2564 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านคนพิการ (นางสาวกรอย สุขปาน) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เมษ 2564 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีค 2564 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
alt
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล