ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP


alt


วันที่ รายการ
24 พย 2564 จ้างทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ หน่วย ในเขตตำบลบ้านบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พย 2564 ซื้อถุงมือยางอนามัยสีขาว (ไซร์L) ๑๐๐ ชิ้น/กล่อง จำนวน ๑๔ กล่อง และเฟสชิวส์ ชนิดแว่น (๑๐ ชิ้น/แพ็ค) จำนวน ๒๐ แพ็ค ใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ธ.ค. ๒๕๖๔ - เม.ย. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ธ.ค.๒๕๖๔ - เม.ย.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พย 2564 จ้างทดสอบปริมาณบ่อน้ำบาดาลและจัดทำแบบ นบ.๔ พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลและส่งตรวจ จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พย 2564 ซื้ออาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน ๑๗๖ คน และ อาหารว่าง,เครื่องดื่ม จำนวน ๑๗๖ คนๆ ละ ๒ มื้อ เพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พย 2564 จ้างซ่อมแซมชุดกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ ๖ เลขครุภัณฑ์ (๔๙๔-๖๑-๐๒๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พย 2564 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก(ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กข ๖๕๑๕ สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พย 2564 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและทำป้ายนับคะแนน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พย 2564 จ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท จำนวน ๑๓ ผืน โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พย 2564 เช่าเต็นท์โค้งขาว ขนาด ๕X๘ เมตร จำนวน ๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พย 2564 ซื้อแบบบัตรเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต,ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง,บัตรทาบสำหรับผู้พิการ และแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พย 2564 ซื้อตะแกรงรางน้ำ ขนาด ๒๕ เซนติเมตร x ๑ เมตร x ๓ มิลลิเมตร จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พย 2564 จ้างซ่อมแซมชุดกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ ๖ (๔๙๔-๖๑-๐๒๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พย 2564 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พย 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (๓๔ รายการ) จำนวน ๑๒ ชุด ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตค 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ตค 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ตค 2564 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตค 2564 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีคัดเลือก
08 ตค 2564 จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก
06 ตค 2564 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๘ โดยวิธีคัดเลือก
29 กย 2564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบย่อ/ขยาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กย 2564 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บ้านบ่อ ระยะเวลา ๕ เดือน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กย 2564 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2564 จ้างปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กย 2564 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กย 2564 ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการชุมชนปลอดภัย ร่วมต้านโควิด-19 จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กย 2564 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 สค 2564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 สค 2564 จ้างขุดลอกร่องทางเดินเรือเริ่มจากปากคลองบางนางนอน พร้อมปักเสาหลักโคนซอนำร่องทางเดินเรือ หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2564 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กค 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กค 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาสี จำนวน ๑๗ รายการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กค 2564 จ้างยกระดับลานคอนกรีตอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กค 2564 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กค 2564 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2564 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน ๔ แห่งในเขตตำบลบ้านบ่อ ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 อาหารเสริม (นม) เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
22 มิย 2564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ/ขยาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิย 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิย 2564 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิย 2564 จ้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิย 2564 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิย 2564 ซื้อที่นอนพร้อมหมอนในตัว สำหรับเด็กปฐมวัย ๑๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิย 2564 ซื้อหินคลุก จำนวน ๙ คัน หกล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พค 2564 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขุด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พค 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2564 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๑๓ สมุทรสาคร รหัสเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2564 จ้างทำเทรลเลอร์ลากเรือพร้อมล้อ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พค 2564 ซื้อถังรองรับขยะ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 240 ลิตร และ ขนาดความจุ 120 ลิตร มีฝาปิดมีล้อเลื่อนพร้อมสกรีนข้อความหน่วยงาน รวมทั้งอุปกรณ์ซ่อมแซม (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พค 2564 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บ้านบ่อ ระยะเวลา ๔ เดือน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พค 2564 ซื้อกระจกโค้ง จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พค 2564 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พค 2564 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๑๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พค 2564 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พค 2564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอถังน้ำบ้านนายวิมล ครุฑธา หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พค 2564 จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางขุด หมู่ที ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษ 2564 ซื้อยางนอกรถยนต์ ๒๑๕/๗๐R๑๖C ๑๐๘S R๖๑๑Z จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษ 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เมษ 2564 จ้างซ่อมแซมสะพาน คสล.พื้นไม้ข้ามคลองบางยี่พาด(คลองขุดใหม่) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เมษ 2564 ซื้อวัสดุกิจการประปา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เมษ 2564 จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ ๑ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๖-๐๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เมษ 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Brother TN-๒๔๘๐ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษ 2564 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เมษ 2564 จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เมษ 2564 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านคนพิการ (นางสาวตุ๊กตา อุยยาหาญ) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เมษ 2564 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านคนพิการ (นางสาวสุรีย์ อุยยาหาญ) หมู่่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เมษ 2564 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านคนพิการ (นางสาวกรอย สุขปาน) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เมษ 2564 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีค 2564 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
alt
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้95
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้50
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้394
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1385
mod_vvisit_counterเดือนนี้145
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2965
mod_vvisit_counterทั้งหมด13361

We have: 11 guests online
IP: 18.212.120.195
วันนี้: ธ.ค. 02, 2021

QR Code
อบต.บ้านบ่อ

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070