บุคลากรสำนักปลัด อบต.บ้านบ่อ


น.ส.จีราภรณ์ จันทโรกร
หัวหน้าสำนักปลัด
 


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


น.ส.สายสุดา วงษ์จำปา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

งานอำนวยการ
งานการเจ้าหน้าที่
งานนิติการ

นายฑีฆาวุธ  งามน้อย
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

น.ส.ทิพวรรณ ประโคทะสังข์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

ว่าง
นิติกร ปก./ชก.
 

น.ส.ชรินทร โภควัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   

น.ส.ธันยาภรณ์ ตามประยูร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.อรัญญา แป้นกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วันนิสา ศรสุข
คนงานทั่วไป

นางพนารัตน์ เนียมมณี
คนงานทั่วไป

น.ส.ไพรินทร์ ฉิมบุญอยู่
คนงานทั่วไป

นายศุภกร  แช่มช้อย
พนักงานขับรถยนต์
     

 
 

งานสวัสดิการสังคม
 

 
 
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

 

น.ส.ชุติมณฑน์ รัตนเจริญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นายพัชรพล เสือสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 

นายวราวุธ อุยยาหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
 

นายวินัย รอดทะยอย
พนักงานขับรถยนต์
     
ฝ่ายนโยบายและแผน


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
 

นายเอกลักษณ์  มุเก็ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก.)น.ส.อุษา พิพัฒนกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

  

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล